Pasta komisāri un direktori

Gan pasta stacijas bijušo komisāru, gan stacijas direktoru galvenais uzdevums sagādāt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu drošu, ātru un nepārtrauktu pasta sūtījumu transportu un sagādātu iespējamās ērtības ceļotājiem.

Par Straupes zirgu pasta staciju rūpējušies sekojoši pasta komisāri:

1777.-1779. A.F.Alberlings (A.F.Alberling)

1783.-   Heinrihs Wilhelms Millers (Heinrich Wilchelm Müller)

1794.-   Heinrihsens (Heinrichsen)

1805.-1807. Šteins (Stein)

1808.-1813. Birkenfelds

1813.-1818. Špīglers (Spiegler)

1818.-1844. Renands (Renand)

1844.-1855. Štehmezers (Stechmeser)

1857.-   Aleksandrs Kade (Alexander Kade)

2014. – Igors Trofimovs (Igor Trofimoff)

Nereti pasta komisāriem bez saviem tiešajiem pienākumiem bija jāpilda arī dažādi papildus uzdevumi, sevišķi, ja pa pasta ceļu brauca kāda augsta amatpersona.

Darbības daudzveidību ilustrē 1764. g. 26. marta Landrātu kolēģijas rīkojums Rīgas – St. Pēterburgas pasta staciju komisāriem par Krievijas ķeizarienes Katrīnas II brauciena sagatavošanu:

” 1 . Visiem pie St. Pēterburgas ceļa esošo pasta staciju komisāriem jau 11. februāra rīkojumā un arī ar šo rīkojumu tiek uzlikts par pienākumu, izmantojot apkārtējo muižu darba speķu un materiālus, salabot pasta staciju ēkas, likvidēt tur visus trūkumus un nekārtības, lai ķeizarienei būtu visas ērtības. 

2. Raudzīties, lai visās pasta stacijās būtu ledus pagrabi, tur, kur tie sliktā stāvoklī, jāsalabo. Visi pagrabi jāpiepilda ar ledu. Ja gadījumā pasta stacijā tas nav iespējams, jāgriežas pie tuvāko muižu īpašniekiem un jālūdz viņiem muižā iekārtot labu ledus pagrabu.

3. Pasta staciju komisāriem tiek lūgts ķeizarienes vajadzībām ar vislielāko rūpību izbrūvēt pietiekoši daudz alus (gan vieglo, gan stipro) un to turēt ledus pagrabā. Ledus pagrabā paredzēt arī vietu, kur varētu novietot pārtiku ķeizarienes un viņas svītas vajadzībām. 

4. Uz ķeizarienes atbraukšanas brīdi turēt gatavībā dažus lopus un mājputnus. Sagatavot nepieciešamos piena, olu, sviesta krājumus.

5. Katrā stacijā turēt gatavībā 16 līdz 20 labu muižas zirgu ar labu iejūgu un kučieriem, no kuriem Majestāte varētu izvēlēties savai ekipāžai piemērotos. 

6. Visā braucienā caur Vidzemi Majestāti pavadīs 2 landrāti; pirmajā robežpunktā viņu sagaidīs 6 kavalēristi, bet visās citās pasta stacijās – 2 kavalēristi.

Brauciens varētu notikt jūnija mēnesī.”

Pasta komisārs tieši bija pakļauts pasta direktoram, ar kuru bija jāsaskaņo zirgu un inventāra iegāde, viņam bija arī jāziņo par jebkuru remontu un jaunbūvju nepieciešamību.

Straupes zirgu pasta staciju pārraudzījuši sekojoši pasta direktori:

1803. – 1808. fon Manekens (von Manecken)
1809. – 1813. fon Švannenbergs (von Schwannenberg)
1814. – 1817. fon Gersdorfs (von Gersdorf)
1818. – 1828. fon Hibenets (von Hübenett)
1829. – 1833. fon Lilienfelds (von Lilienfeldt)
1834. – 1844. fon Zīvers (von Sievers)
1845. – 1846. fon Koskuls (von Kosküll)
1847. – 1854. fon Zivers (von Sievers)
1854 – ? fon Fēgezaks (von Vegesack)
? – 1857. fon Volfs (von Wolf)
1857.- ? fon Taube (von Taube)
? – fon Rozens (von Rosen)
2014.- fon Aboltins (von Aboltin) 🙂